Phonak
Icon đặt lịch khám
Đặt lịch khám
Icon gọi hotline
Gọi Hotline: 0902 367 071

Chính sách bảo mật

Tuyên bố Bảo vệ Dữ liệu

Thông tin chung

Là một phần của các giá trị đổi mới, cam kết và trách nhiệm chung của chúng tôi, tại Tập đoàn Sonova (tức là, Sonova Holding AG và tất cả các công ty con của mình), chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của tất cả những người đã tin tưởng giao cho chúng tôi dữ liệu cá nhân của họ, bao gồm cả khách truy cập trang web, và người dùng ứng dụng của chúng tôi, v.v. Tuyên bố Bảo vệ Dữ liệu này (“Tuyên bố”) trình bày các bước chúng tôi đã thực hiện để đáp ứng các yêu cầu bảo vệ dữ liệu theo luật hiện hành của Thụy Sĩ, Liên minh châu Âu (EU) và các luật hiện hành khác điều chỉnh việc thu thập, lưu trữ, sử dụng và chuyển (“Xử lý”) dữ liệu cá nhân.

Chúng tôi coi thông tin sau đây là Dữ liệu Cá nhân: bất kỳ thông tin nào từ đó một người có thể hoặc đã có thể tìm ra danh tính của bạn, chẳng hạn như tên, địa chỉ, địa chỉ email của bạn, số sê-ri thiết bị, số an sinh xã hội và các thông tin tương tự.

Tuyên bố này mô tả cách thức chúng tôi Xử lý Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi có được từ bạn thông qua trang web hoặc ứng dụng do Sonova AG hoặc bất kỳ chi nhánh và công ty con nào của họ ( “Sonova” hoặc “Chúng tôi”) sở hữu hoặc điều hành. Tuyên bố này chỉ áp dụng cho Dữ liệu Cá nhân được Sonova thu thập trực tuyến, chẳng hạn như thông qua trang web, email và các công cụ và ứng dụng trực tuyến khác, không áp dụng cho thu thập ngoại tuyến.

Vui lòng lưu ý rằng thông tin hoặc dịch vụ do Sonova cung cấp ở đây chỉ dành cho người lớn, không dành cho trẻ em dưới 16 tuổi. Chúng tôi không chủ tâm thu thập Dữ liệu Cá nhân trực tuyến từ bất kỳ ai dưới 16 tuổi. Bất kỳ người nào cung cấp Dữ liệu Cá nhân ở đây đều cam đoan rằng họ từ 16 tuổi trở lên. Nếu bạn biết rằng con bạn đã cung cấp cho chúng tôi Dữ liệu Cá nhân mà không có sự đồng ý của bạn, bạn có thể cảnh báo chúng tôi như mô tả trong phần “Cách liên hệ với chúng tôi” bên dưới. Nếu chúng tôi biết rằng chúng tôi đã thu thập Dữ liệu Cá nhân từ trẻ em dưới 16 tuổi, chúng tôi sẽ nhanh chóng thực hiện các bước để xóa thông tin đó và xóa hồ sơ của trẻ.

Đồng ý Thu thập

Chúng tôi thường thu thập và xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn để có thể cung cấp cho bạn các dịch vụ, sản phẩm và thông tin bạn yêu cầu, để thực hiện các hoạt động liên quan đến hợp đồng chúng tôi ký kết với bạn, hoặc vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi trong việc tiến hành một số phân tích và thống kê nhất định, chẳng hạn như cải thiện các sản phẩm và dịch vụ cũng như nội dung của các trang web và ứng dụng của chúng tôi, và cho mục đích quản trị.

Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể yêu cầu bổ sung và sẽ cần sự đồng ý cụ thể của bạn để thu thập và sử dụng Dữ liệu Cá nhân, đặc biệt khi liên quan đến việc gửi cho bạn tài liệu tiếp thị hoặc bản tin liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Cập nhật Tuyên bố này

Tùy theo từng thời điểm, chúng tôi có thể quyết định cập nhật Tuyên bố này nếu cần thiết. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ đăng các phiên bản cập nhật của Tuyên bố này trên trang này. Tuyên bố sửa đổi sẽ chỉ áp dụng cho dữ liệu được thu thập sau ngày có hiệu lực. Chúng tôi khuyến khích bạn định kỳ xem lại trang này để biết thông tin mới nhất về thực hiện quyền riêng tư của chúng tôi. Việc bạn tiếp tục sử dụng các dịch vụ của chúng tôi sau khi đăng các thay đổi đối với Tuyên bố sẽ đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận những thay đổi đó.

Chúng tôi thu thập Dữ liệu Cá nhân nào về bạn?

Hầu hết các dịch vụ của chúng tôi không yêu cầu bất kỳ mẫu đăng ký nào, có nghĩa là bạn có thể truy cập trang web hoặc sử dụng các ứng dụng của chúng tôi mà không cần cung cấp cho chúng tôi bất kỳ thông tin cá nhân nào về bạn. Tuy nhiên, một số dịch vụ có thể yêu cầu bạn đăng ký và do đó cung cấp cho chúng tôi Dữ liệu Cá nhân của bạn. Các loại Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi thu thập tùy thuộc vào các tương tác của bạn với Sonova và các dịch vụ bạn sử dụng, nhưng thông thường có thể bao gồm tên và chi tiết liên hệ và thông tin về việc bạn sử dụng trang web hoặc ứng dụng. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin liên quan đến sức khỏe do bạn cung cấp bằng cách trả lời các câu hỏi và khảo sát của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể nhận Dữ liệu Cá nhân bằng cách theo dõi cách bạn tương tác với các dịch vụ của chúng tôi, ví dụ bằng cách sử dụng cookie (về việc sử dụng cookie, xem thêm thông tin bên dưới).

Chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn như thế nào?

Chúng tôi chỉ có thể sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn như được mô tả trong Tuyên bố này, để cung cấp cho bạn các dịch vụ của chúng tôi, đáp ứng các yêu cầu của bạn và trong phạm vi được luật pháp hiện hành cho phép hoặc yêu cầu, hoặc để hỗ trợ điều tra pháp lý hoặc hình sự. Chúng tôi có thể tiếp tục ẩn danh hoặc ký bút danh và tổng hợp dữ liệu được thu thập cho các mục đích thống kê để giúp chúng tôi cải tiến các sản phẩm và dịch vụ của mình. Nếu bạn không muốn cung cấp cho chúng tôi thông tin này, vui lòng không sử dụng các tính năng này trên trang web hoặc ứng dụng của chúng tôi.

Chúng tôi chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn với ai?

Sonova không kinh doanh trên Dữ liệu Cá nhân của bạn. Chúng tôi chỉ chia sẻ, hoặc tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn cho các công ty con, công ty chi nhánh hoặc đối tác kinh doanh đáng tin cậy khác cung cấp dịch vụ thay mặt cho chúng tôi, chẳng hạn như hỗ trợ kỹ thuật, để đánh giá tính hữu ích của các trang web và ứng dụng của chúng tôi, vì mục đích tiếp thị (nếu chúng tôi được bạn cho phép), hoặc để cung cấp các loại dịch vụ khác. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các mạng quảng cáo thông qua cookie trong phạm vi chúng tôi được bạn cho phép. Chúng tôi ký hợp đồng với các bên này để đảm bảo rằng Dữ liệu Cá nhân được xử lý dựa trên các hướng dẫn của chúng tôi và tuân thủ Tuyên bố này và bất kỳ biện pháp bảo đảm và bảo mật phù hợp nào khác.

Chúng tôi chỉ chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn với các bên này và bên thứ ba khác được đề cập ở trên, bao gồm các cơ quan chính phủ, trong chừng mực cần thiết để cung cấp dịch vụ bạn đã yêu cầu hoặc cho phép, để bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của bạn, chúng tôi, hoặc những người khác, nhằm duy trì tính bảo mật của các dịch vụ của chúng tôi hoặc nếu chúng tôi được yêu cầu làm như vậy theo luật hiện hành, tòa án hoặc các quy định khác của chính phủ, hoặc nếu việc tiết lộ đó là cần thiết để hỗ trợ điều tra pháp lý, hình sự hoặc thủ tục pháp lý.

Vui lòng lưu ý rằng các chi nhánh và công ty con của Sonova nêu trên, cũng như các cơ quan quản lý, khách hàng và nhà cung cấp mà chúng tôi có thể tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn, có thể ở bên ngoài quốc gia cư trú của bạn, có khả năng bao gồm các quốc gia như Hoa Kỳ với luật bảo vệ dữ liệu có thể khác với luật của quốc gia nơi bạn sinh sống. Trong những trường hợp như vậy, chúng tôi sẽ đảm bảo có các biện pháp bảo vệ phù hợp để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn bằng cách thực hiện các cơ chế pháp lý phù hợp, chẳng hạn như Điều khoản Hợp đồng Tiêu chuẩn của EU.

Chúng tôi bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn như thế nào?

Chúng tôi đã thực hiện nhiều biện pháp bảo mật để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn khỏi việc bị truy cập, sử dụng và tiết lộ trái phép. Điều này tuân theo các biện pháp kỹ thuật và tổ chức thường được chấp nhận là các tiêu chuẩn bảo mật phù hợp trong ngành, bao gồm kiểm soát truy cập, mật khẩu, mã hóa, đánh giá bảo mật thông thường và các tiêu chuẩn tương tự.

Chúng tôi lưu trữ Dữ liệu Cá nhân của bạn trong bao lâu?

Chúng tôi sẽ lưu trữ Dữ liệu Cá nhân của bạn trong thời gian cần thiết để đáp ứng các mục đích được nêu trong Tuyên bố này, trừ khi luật hiện hành yêu cầu hoặc cho phép thời gian lưu trữ dài hơn hoặc ngắn hơn.

Làm cách nào bạn có thể truy cập, kiểm soát hoặc xóa Dữ liệu Cá nhân của mình?

Bạn có quyền biết và hỏi chúng tôi về việc chúng tôi nắm giữ Dữ liệu Cá nhân gì về bạn và yêu cầu sửa hoặc xóa Dữ liệu Cá nhân của bạn mà chúng tôi hoặc bên thứ ba mà chúng tôi hợp tác kinh doanh nắm giữ. Ngoài ra, bạn có quyền phản đối hoặc yêu cầu hạn chế xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn và bạn có thể liên hệ với cơ quan bảo vệ dữ liệu ở địa phương và gửi khiếu nại liên quan đến việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn.

Nếu bạn muốn thực hiện yêu cầu đó, vui lòng liên hệ với chúng tôi như mô tả trong phần “Cách liên hệ với chúng tôi” bên dưới. Sau khi bạn đã cung cấp bằng chứng thỏa đáng về danh tính, chúng tôi sẽ trả lời trong thời gian hợp lý.

Cookie và Theo dõi Sử dụng

Chúng tôi sử dụng cookie, tệp văn bản nhỏ được tự động đặt vào ổ cứng máy tính khi bạn truy cập một số trang web nhất định, và các công nghệ tương tự, trực tiếp hoặc thông qua bên thứ ba, chẳng hạn như dịch vụ phân tích trang web như Google Analytics.

Cookie cho phép chúng tôi lưu trữ thông tin, chẳng hạn như tên miền, nhà cung cấp dịch vụ internet, hệ điều hành của bạn, ngày giờ truy cập, các trang bạn truy cập hoặc các loại tìm kiếm bạn thực hiện. Chúng tôi thu thập các dữ liệu đó, ví dụ, để quản trị hệ thống và báo cáo thông tin tổng hợp cho các chi nhánh, đối tác kinh doanh và/hoặc đại lý thay mặt cho chúng tôi thực hiện phân tích trang web và ứng dụng và đánh giá hiệu suất trang web.

Chúng tôi sử dụng thông tin này để lưu trữ các tùy chọn và cài đặt của bạn, giúp cải thiện nội dung của trang web hoặc ứng dụng của chúng tôi, để cho phép bạn đăng ký vào các trang web và ứng dụng, và để biên soạn số liệu thống kê tổng hợp nhằm đánh giá việc sử dụng trang web hoặc hoạt động trang web của khách truy cập, và cho mục đích nội bộ và nghiên cứu thị trường.

Bạn có quyền chọn chấp nhận hoặc không chấp nhận cookie và chọn không sử dụng Google Analytics. Bạn có thể chặn cookie bằng cách thay đổi cài đặt trình duyệt để không thể đặt cookie từ trang web vào máy tính hoặc thiết bị di động của bạn. Tuy nhiên, vui lòng lưu ý rằng nếu bạn chọn từ chối một số cookie chức năng nhất định, bạn có thể không sử dụng được chức năng đầy đủ của trang web. Để biết thêm thông tin về các loại cookie chúng tôi sử dụng, vui lòng truy cập Chính sách Cookie của chúng tôi tại đây. Để biết thông tin chung về quản lý cookie, vui lòng truy cập trang web All About Cookies (http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/). Để biết thêm thông tin về Google Analytics, hoặc để chọn không sử dụng Google Analytics, vui lòng bấm vào đây[c1] và truy cập https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Tính năng Tương tác

Trên một số trang web hoặc ứng dụng của chúng tôi, chúng tôi cung cấp các tính năng tương tác, chẳng hạn như blog, bảng thông báo hoặc nguồn cấp tin tức. Nếu bạn có bất kỳ đóng góp nào cho các tính năng này, vui lòng lưu ý rằng những đóng góp này có thể được xem bởi những người khác và những đóng góp này không bí mật hay riêng tư.

Cách liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, nhận xét, hoặc mối quan tâm nào về Tuyên bố này, hoặc muốn yêu cầu truy cập vào Dữ liệu Cá nhân của bạn hoặc thực hiện quyền riêng tư, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin liên hệ bên dưới. Bạn cũng có thể liên hệ với Viên chức Bảo vệ Dữ liệu của chúng tôi tại privacy@sonova.com.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến Sonova!Sonova AG

Laubisruetistrasse 28

8712 Stäfa, Thụy Sĩ

Điện thoại: +41 58 928 0101

Email: privacy@sonova.com


Ngày có hiệu lực: 25 tháng 5 năm 2018


Thông báo Chấp nhận Cookie

Trang web hoặc ứng dụng này sử dụng cookie. Để tìm hiểu thêm về việc sử dụng cookie của chúng tôi, vui lòng tham khảo Chính sách Cookie của chúng tôi. Để biết thông tin chung về cookie, vui lòng truy cập www.allaboutcookies.org.Google Analytics là dịch vụ phân tích trang web do Google Inc. (“Google”) cung cấp. Google Analytics sử dụng các cookie và công nghệ tương tự để phân tích cách người dùng sử dụng các miền và cung cấp các dịch vụ khác có liên quan đến trang web và việc sử dụng internet. Thông tin được tạo về việc sử dụng trang web của bạn, bao gồm địa chỉ IP rút gọn, được chuyển đến Google Analytics và được lưu trữ trên các máy chủ ở Hoa Kỳ. Google sẽ sử dụng thông tin này để đánh giá việc sử dụng trang web của bạn, soạn các báo cáo thống kê về hoạt động trang web, và cung cấp các dịch vụ khác có liên quan đến trang web và hoạt động sử dụng internet. Google cũng có thể chuyển thông tin này cho các bên thứ ba khi được pháp luật yêu cầu hoặc khi bên thứ ba xử lý thông tin thay mặt cho Google. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc Google xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn, như mô tả trong Tuyên bố này. Tuy nhiên, bạn cũng có thể chọn không sử dụng Google Analytics. Để biết thêm thông tin về Google Analytics, hoặc để chọn không sử dụng Google Analytics, vui lòng truy cập https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.